Generelle betingelse pr. 01-01-2014:
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, fremgår lejepriser af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag, prisoplysning, lejemål eller ydelse gælder nedenstående betingelser og retningslinier. Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som Lejer, og Industrivejens Maskiner, som udlejer. Alle priser opgives ex. moms, forbrug og forsikring. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl.

Lejemålets varighed:
Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag materiellet forlader udlejers plads til og med den dag det lejede materiel tilbageleveres til udlejers plads – begge dage medregnet. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Den daglige leje er beregnet på en arbejdsdag af 8 timer. Lejen er baseret på en 5-dags uge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen, dog betales leje for lørdag, søn- og helligdage, når materiellet benyttes disse dage. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.

Lejers forpligtelser og ansvar:
Transportudgiften sker for lejers regning og beregnes efter gældende takster eller tilbud. Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Af smøreolie må kun benyttes den af udlejer opgivne type og kvalitet. Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof kun at benytte autodiesel. Der må ikke påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på det lejede materiel. Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage i lejeperioden. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvaret for det lejede materiel. Ansvaret omfatter alle typer af skader, tyverier og hærværk, personskader på lejers og tredjemands person eller ejendom. Lejer har ikke ret til at kræve erstatning for tab, herunder driftstab, eller til at hæve lejeaftalen, såfremt det lejede materiel senere måtte vise sig at være mangelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger. Udlejer bestræber sig dog altid på efter forespørgsel at genlevere egnet materiel. Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden udlejers skriftlige samtykke. Lejer må under ingen omstændigheder – uden udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark. Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen. Al rengøring efter beton, asfalt og andre materialer faktureres iht. gældende dagspris Udlejer kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer eller andre, som udlejer har ansvar for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver til gældende erstatningsniveau. Materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må kun benyttes af personer med et gyldigt certifikat. Lejeren er ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet og andre myndigheder samt evt. kabel- og ledningsejere. Det er lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt bestemmelser om afmærkning m.v. Enhver udgift i denne forbindelse, herunder eventuelle bøder og pålæg, er udlejer uvedkommende. Materiellet leveres af udlejer i driftsklar, lovlig og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede kontrakt at have undersøgt, at materiellets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser. Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel. Udlejer er berettiget til at regulere lejeprisen med eventuelle reguleringer i offentlige afgifter og skatter.

Forsikringsbetingelser:
Det påhviler lejer at sørge for, at materiellet er forsikret under hele perioden Udlejer kan ikke påhæftes ansvar over skader på materiel, personer eller anden form for skade forvoldt af lejeren eller det udlejede materiel.

Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Københavns Ret.

Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes.